پروژه ترجمه مقالات دندانپزشکی2 شامل چه جزئیاتی است:

لطفا ده مقاله زیر ترجمه گردد. بصورت روزانه برای بنده ترجمه های انجام شده ارسال شود.

مهلت شما تا پایان روز سه شنبه هفته آینده می باشد.

لطفا در هر فایل ورد مقاله، بالای متن، لینک اصلی را قرار دهید. تمام ترجمه ها توسط دندانپزشک چک می شود.


1. 
https://www.dentistrytoday.com/oral-cancer-screening/4338-ethical-considerations-for-adjunctive-screening-technologies

2.

https://www.dentistrytoday.com/oral-cancer-screening/2621-the-risk-of-omission-alarming-new-oral-cancer-trends

3.

https://www.dentistrytoday.com/oral-cancer-screening/1513-photography-an-integral-component-of-oral-cancer-screening

4.
https://www.dentistrytoday.com/laboratory/1351--sp-920427087


5.

https://www.dentistrytoday.com/laboratory/1337--sp-1466240314


6.

https://www.dentistrytoday.com/laboratory/1348--sp-163769595


7.

https://www.dentistrytoday.com/laboratory/1355--sp-925480808


8.

https://www.dentistrytoday.com/laboratory/1347--sp-1785166827


9.

https://www.dentistrytoday.com/laboratory/1346--sp-1584794553


10.

https://www.dentistrytoday.com/laboratory/1344--sp-733548516

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 1268 میانگین امتیاز
    • 1268
      مقاله نویسی
    در 6 روز