پروژه شبیه سازی یک نمونه پروتکل امنیتی در شبکه بی سیم ادهاک ad hoc شامل چه جزئیاتی است:

شبیه سازی یک نمونه پروتکل امنیتی در شبکه بی سیم ادهاک/ad hoc در یک محیط شبیه ساز ترجیحا ns2