پروژه گویندگی متن 1100 کلمه ای (گوینده آقا) شامل چه جزئیاتی است:

گویندگی یک متن 1170 کلمه ای توسط گوینده آقا


لطفا نمونه صدای خود را ارسال بفرمایید.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 600 میانگین امتیاز
  • 0
   صدا گذاری
  • 2750
   گویندگی
  • 150
   دوبله
  • 0
   طراحی صدا
  • 100
   صداپیشه
  در 3 روز
 • 606 میانگین امتیاز
  • 635
   صدا گذاری
  • 1155
   گویندگی
  • 285
   دوبله
  • 350
   صداپیشه
  در 1 روز
 • 500 میانگین امتیاز
  • 500
   گویندگی
  • 500
   دوبله
  • 500
   صداپیشه
  در 1 روز
 • 82 میانگین امتیاز
  • 90
   صدا گذاری
  • 30
   گویندگی
  • 120
   دوبله
  • 90
   صداپیشه
  در 2 روز