پروژه مقایسه مفهوم نابرابری اجتماعی در اندیشه دارندورف و ابن خلدون شامل چه جزئیاتی است:

عنوان مقاله "مقایسه مفهوم نابرابری اجتماعی در اندیشه دارندورف و ابن خلدون" 

مقاله بایستی به شیوه آکادمیک نوشته شده، در نوشتن مقاله از متن اصلی نویسنده استفاده شود لازم به توضیح است که می‌توان متن اصلی را از سایر مقالات موجود استخراج کرد. منبع دهی انجام شود (حداقل 5 منبع). 

مقاله بایستی دارای چکیده، مقدمه، بیان مسآله، بدنه مقاله و در آخر نتیجه‌گیری و فهرست منابع بوده و حداقل در 10 صفحه و با فونت بی نازنین 14 نوشته شود.

بازه زمانی برای نگارش این مقاله حداقل تا 5 شهریور می‌باشد.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 166 میانگین امتیاز
  • 0
   نگارش دانشگاهی
  • 500
   مقاله نویسی
  • 0
   پژوهش
  در 1 روز
 • 166 میانگین امتیاز
  • 0
   نگارش دانشگاهی
  • 500
   مقاله نویسی
  • 0
   پژوهش
  در 8 روز
 • 568 میانگین امتیاز
  • 600
   نگارش دانشگاهی
  • 536
   مقاله نویسی
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   پژوهش
  در 10 روز