پروژه تولید عدد تصادفی شامل چه جزئیاتی است:

برنامه ای می خوام که یک رشته  عدد تصادفی تولید کند بین 16 الی 20 رقم.

این اعداد قرار است برنامه در برگه آ4 چاپ کند ولی به گونه ای باشد که خودم تنظیم کنم که چه میزان از اطراف کاغذ فاصله داشته باشد و طوری باشد که هرگز اعداد تولید شده تکراری نباشند و هر چند بار که نرم افزار اجرا شدباز اعداد تکراری نباشد.

نکته 1: امکان داره در یک روز بخوام برام 1000 عدد تولید کند و در جایی از کاغذ آ4 که مشخص کردم هر کدام را بر روی یک کاغذ چا کند. (بعد از تنظیم تمام 1000 تا عدد در برگهای مختلف چاپ خواهند شد هر کدام بر روی یک برگه ؛ اما مشخصات جایگاه چاپ عدد و فاصله آن از لبه های کاغذ تغییر نخواهد کرد همچنین فونت و سایز عدد ثابت خواهد ماند. )

نکته 2: امکان داره بعد دو ماه برگردم و از نرم افزار مجدد 500 تا عدد بخوام که هر کدام را روی برگه ای جدا گانه چاپ کند ، این 500 عدد باید با اعداد گذشته که چاپ شده است متفاوت باشد.

نکته 3: نرم افزار پرتابل باشد و جوری باشد که اگر از سیستم دیگری هم استفاده کردم اعداد گذشته به صورت تکراری چاپ نشود.

**** در واقع چیزی می خوام که تعداد اعداد تصادفی و جایی که قراره تو صفحه چاپ بشه را مشخص کنم. و با زدن یک اینتر پرینت بشه.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1190 میانگین امتیاز
  • 1190
   برنامه نویسی تح..
  در 7 روز
 • 1310 میانگین امتیاز
  • 1310
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 3800 میانگین امتیاز
  • 3800
   برنامه نویسی تح..
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز