پروژه با زبان متلب پیاده سازی ماتریس امپدانس‌وادمیت شامل چه جزئیاتی است:

کلیات مساله به این شرح است ؛ کدی میخواهیم که با گرفتن اطلاعات مربوط به یک شبکه ی n شینه ماتریس های امپدانس و ادمیتانس مربوط به آن شبکه را تولید نماید

۱.ماتریس ادمیتانس به این صورت پر میشود که درایه ی n,m از ماتریس ، معکوس و منفی امپدانس بین دو باس n,mمیباشد

۲.در ماتریس ادمیتانس ، قطر اصلی برابر با جمع امپدانس های رسیده به این باس میباشد مثلا درایه ی ۱،۱ حاصل جمع معکوس و منفی امپدانس های رسیده به باس ۱ میباشد

۳.ماتریس امپدانس وارون ماتریس ادمیتانس است بنابراین اول باید ماتریس ادمیتانس محاسبه شود سپس امپدانس.

۴.شبکه ی n شینه دارای ماتریس های n×nمیباشد.

حال با داشتن فرضیات مساله کدی میخواهیم که ابتدا :

۱.تعداد باس های شبکه را بگیرد و از انجا بداند که ماتریس چند در چند خواهد بود

۲.شروع کند به پرسیدن ارتباط بین باس ها یعنی اگر مثلا باس nوm باهم در ارتباط بودند امپدانس بین انها را بگیرد و معکوس و منفی آنها را برای پر کردن درایه های ماتریس ادمیتانس محاسبه نماید .

۳‌.بپرسد که آیا یک باس با زمین در ارتباط است یا خیر اگر بود امپدانس بین آنها را نیز که برای پر کردن قطر اصلی لازم است بگیرد.

۴.حال که ماتریس ادمیتانس محاسبه شد ، وارون آن را برای محاسبه ماتریس امپدانس پیدا کند 

امکانات ویژه

برجسته
فوری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 11500 میانگین امتیاز
  • 11500
   Matlab
  در 7 روز
 • 2120 میانگین امتیاز
  • 2120
   Matlab
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Matlab
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Matlab
  در 1 روز