پروژه پشتیبانی شامل چه جزئیاتی است:

خسته نباشید

تیم شما اپ و سایت بنده را طراحی کرد 

می خواستم برای پشتیبانی هم همکاری کنیم

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز