پروژه طراحی (UI/UX) وب سایت شرکت مشاوره نرم افزاری شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به 
- طراحی ui/ux وب ساییت برای شرکت مشاوره و طراحی نرم افزار از جمله خدمات ابری هست 
نیاز به طراحی illustration های مورد نیاز مانند نمونه ای ثبت شده. 
سایت به زبان انگلیسی خواهد بود 
سایت به صورت landing page خواهد بود


نیاز به طراحی لوگو جدید و کارت ویزیت هم هست
چند نمونه سایت مورد نظر :
https://dribbble.com/shots/4785304-AltoStack-Services
https://dribbble.com/shots/3829167-cloud-services-homepage
https://dribbble.com/shots/6161943-Owncloud-Smart-Cloud-Computing
https://dribbble.com/shots/4581019-Landing-page
https://dribbble.com/shots/6156634-Simple-landing-page-for-a-cloud-hosting

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 16716 میانگین امتیاز
  • 20720
   طراحی گرافیک
  • 450
   ادوبی ایلاستریت..
  • 0
   طراحی لوگو
  • 29812
   طراحی تجربه کار..
  • 32600
   طراحی واسط کارب..
  در 40 روز
 • 17123 میانگین امتیاز
  • 7240
   طراحی گرافیک
  • 28924
   ادوبی ایلاستریت..
  • 11814
   طراحی لوگو
  • 25800
   طراحی تجربه کار..
  • 11840
   طراحی واسط کارب..
  در 20 روز
 • 2832 میانگین امتیاز
  • 10902
   طراحی گرافیک
  • 2760
   ادوبی ایلاستریت..
  • 500
   طراحی لوگو
  • 0
   طراحی تجربه کار..
  • 0
   طراحی واسط کارب..
  در 25 روز
 • 1911 میانگین امتیاز
  • 1260
   طراحی گرافیک
  • 700
   ادوبی ایلاستریت..
  • 2600
   طراحی تجربه کار..
  • 3085
   طراحی واسط کارب..
  در 8 روز