پروژه طراحی برنامه به آنالیز عکس شامل چه جزئیاتی است:


یک شرکت معتبر برای طراحی برنامه ای به منظور آنالیز عکسهایی شبیه موج صدا نیازمند به برنامه نویس دارد. برنامه طراحی شده باید عکس را از کاربر دریافت کرده و با آنالیز عکس یک کد محاسبه کند. قالب عکسهای ورودی بصورت مجموعه ای از ستونهای عمودی شکل مانند فایل ضمیمه میباشد.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1262 میانگین امتیاز
  • 2125
   C Sharp Program..
  • 575
   HTML
  • 575
   PHP
  • 1775
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 3000 میانگین امتیاز
  • 3000
   برنامه نویسی تح..
  در 80 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   C Sharp Program..
  در 10 روز
 • 375 میانگین امتیاز
  • 445
   C Sharp Program..
  • 340
   HTML
  • 340
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز