پروژه طراحی برنامه به آنالیز عکس شامل چه جزئیاتی است:


یک شرکت معتبر برای طراحی برنامه ای به منظور آنالیز عکسهایی شبیه موج صدا نیازمند به برنامه نویس دارد. برنامه طراحی شده باید عکس را از کاربر دریافت کرده و با آنالیز عکس یک کد محاسبه کند. قالب عکسهای ورودی بصورت مجموعه ای از ستونهای عمودی شکل مانند فایل ضمیمه میباشد.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7742 میانگین امتیاز
  • 2125
   C Sharp Program..
  • 9215
   HTML
  • 9215
   PHP
  • 10415
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   C Sharp Program..
  در 10 روز
 • 3000 میانگین امتیاز
  • 3000
   برنامه نویسی تح..
  در 80 روز
 • 703 میانگین امتیاز
  • 960
   C Sharp Program..
  • 447
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز