پروژه ترجمه مقاله فارسی به انگلیسی ISI شامل چه جزئیاتی است:

آشنا به نحوه ی ادیت مقالات ISI  مناسب برای چاپ در ژورنال های انگلیسی زبان.

مقاله فارسی به انگلیسی است که برای چاپ نیاز به ترجمه و ادیت دارد.دو مقاله هرکدام 20 صفحه هستند. تا ۱ اسفند مهلت ترجمه مقاله است. متن تخصصی در زمینه روایت شناسی است. 

نمونه متن

نظریه  روایت یا روایتشناسی بررسی روایت به عنوان یک ژانر است. هدف آن توصیف ثابتها ، متغیرها و ترکیبهای نمونه‌ی روایت و توضیح نحوه ی ارتباط ویژگیهای متون  روایی در چارچوب مدلهای نظری (سنخشناسی) است. روایتشناسی در خاستگاه حدود و به طور سنتی از مطالعات ادبی است و بهطور خاص رابطه‌ای نزدیک با فن شعر (بوطیقا)، نظریه‌ی ژانر، نشانه‌شناسی، و ادبیات دارد. به ویژه نظریه‌ی  روایت مشابه نشانه شناسی به تحلیل ساخت معنا (معنای روایت) در متون (فیلمها، روایتهای محاوره ای و غیره) مذیپذردازد (فلودرنیک، 2668، ص. 9-8). روای‌شناسی به‌مثابه یک حوزه مطالعاتی شامل مجموعه ای از نظریه های  روایت، متون روایی، تصاویر، نمایش رخدادها، و به طور  کلی آندسته از آثار تصنعی ساخته‌ی  بشر (بشرسازها) است که در کار روایت یک داستان هستند. چنین نظریه‌ای میتواند فهم، تحلیل، و ارزیابی روایتها را تسهیل کند. در اینجا، نظریه مجموعه ای سیستماتیک از گزاره های فراگیر درباره‌ی  پارامترهای مشخص واقعیت است. آن بخش از واقعیت که نظریه ی روایت مختص آن است طیفی گسترده از اهدا و کارکردها را در بر می گیرد. اگر امکان تعیین ویژگیهای متون روایی وجود داشته باشد، این دقیقاً همان نقطه ی عزیمتی است که به توصیف متون روایی میانجامد (بال، 2642، ص. 3)

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 9895 میانگین امتیاز
  • 17697
   ترجمه
  • 2094
   ترجمه فارسی به..
  در 12 روز
 • 10642 میانگین امتیاز
  • 15285
   ترجمه
  • 5999
   ترجمه فارسی به..
  در 15 روز
 • 2380 میانگین امتیاز
  • 2406
   ترجمه
  • 2354
   ترجمه فارسی به..
  در 14 روز
 • 160 میانگین امتیاز
  • 160
   ترجمه فارسی به..
  در 30 روز