پروژه هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان شامل چه جزئیاتی است:

در این شبیه سازی مقادیر بهینه ps رله ها توسط روش modified particle swarm optimization بدست می آیند و مقادیر بهینه tms نیز توسط روش برنامه ریزی خطی یافت می شوند . اگر مقادیر بدست آمده برای رله ها در قیود مسئله صدق کردند که تکرار تمام می شود در غیر این صورت الگوریتم پیشنهادی به تکرار بعدی می رود. توضیحات کامل در فایل آپلود شده قرار دارد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 1720 میانگین امتیاز
    • 1720
      مهندسی برق
    در 10 روز