پروژه ترجمه دستورالعمل ماموریت شامل چه جزئیاتی است:

یک مجموعه از آئین نامه ها رو برای ترجمه داریم. قیمت پیشنهادی من بسته به میزان تخصصی بودن متن بین صفحه ای 25 الی 30 هزار تومان است. برای هر کدام هم 3 روز زمان در نظر گرفتم.  

متن زیر نمونه است برای ترجمه:

ماده 7- ایاب و ذهاب ماموریت

• وسیله ایاب و ذهاب ماموریت با توجه به شرایط می تواند هواپیما، اتوبوس، قطار، اتومبیل شخصی و یا اتومبیل شرکت باشد.

• هزینه ایاب و ذهاب ماموری که با اتومبیل شخصی به ماموریت اعزام می شود، پس از تائید مدیر عامل بر اساس نرخهای مشابه آژانسهای مسافرتی محاسبه و پرداخت خواهد شد.

• به مامورانی که با اتومبیل شرکت به ماموریت اعزام می شوند، تنها هزینه بنزین مصرفی پرداخت خواهد شد.

• تهیه بلیط مامورانی که با وسیله نقلیه عمومی به ماموریت اعزام می شوند بر عهده شرکت می باشد.

• هزینه رفت و آمد داخل شهر کارکنانی که با وسایل نقلیه عمومی به ماموریت می روند، طبق گزارش کتبی و پس از

تائید مدیر واحد قابل پرداخت خواهد بود.


بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 8006 میانگین امتیاز
  • 14829
   ترجمه
  • 1183
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 9292 میانگین امتیاز
  • 13185
   ترجمه
  • 5399
   ترجمه فارسی به..
  در 3 روز
 • 160 میانگین امتیاز
  • 160
   ترجمه فارسی به..
  در 3 روز
 • 736 میانگین امتیاز
  • 1472
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز