پروژه بازنویسی یک متن زبان انگلیسی به انگلیسی (پارافریزینگ) شامل چه جزئیاتی است:


این کار بازنویسی یک متن زبان انگلیسی به زبان انگلیسی می باشد. یعنی محتوا تغییری نخواهد کرد و فقط تغییرات ادبی ساختاری در جملات صورت می گیرد تا متن شباهت به متن اصلی نداشته اما درونمایه آن یکسان باشد. فایل مورد نظر ضمیمه شده. این کار هم بدلیل جلوگیری از هرگونه کپی کاری در متن های علمی صورت می گیرد که رویه ای معمول و مجاز در ادبیات علمی است ( زیرا منبع درج می شود)

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 400 میانگین امتیاز
  • 400
   ویرایش متن
  در 5 روز
 • 758 میانگین امتیاز
  • 758
   بازنویسی مقالات
  در 10 روز
 • 650 میانگین امتیاز
  • 900
   بازنویسی مقالات
  • 400
   ویرایش متن
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  در 1 روز