پروژه ترجمه مقاله کامپیوتر شامل چه جزئیاتی است:

من نیاز به ترجمه دو مقاله کوتاه در حوزه کامپیوتر دارم. این دومقاله درمجموع 6 صفحه هست. فایلها پیوست می گردد. فایل نهایی درخواستی، یک فایل ورد مرتب و تمیز است.


لطفا برای نمونه پاراگراف زیر را ترجمه نمایید:

Major global events often leave dramatic imprints on research. Nations invested heavily in physicsand engineeringduringthe Second World War, and thosefields kept their momentum in peacetime; the post-war boom in high-energy physics helped to reveal a raft of new particles, saysDavid Kaiser,a physicist and historianofscienceattheMassachusetts Institute of Technology in Cambridge. And the 1918 influenza pandemic is likely to have stimulated the emergence of virology, says David Jones, a historian of medicine at Harvard University, also in Cambridge.

ممنون

امکانات ویژه

برجسته

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 18855 میانگین امتیاز
  • 18969
   ترجمه
  • 18742
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 2342 میانگین امتیاز
  • 2342
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 3881 میانگین امتیاز
  • 3881
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1097 میانگین امتیاز
  • 830
   ترجمه
  • 1365
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز