پروژه ترجمه آگهی دعوت به همکاری شامل چه جزئیاتی است:

یک آگهی دعوت به همکاری هست که نیاز دارم از فارسی به انگلیسی ترجمه شود.

آگهی دعوت به همکاری شامل شرح شغلی، وظایف موردانتظار و مهارت های مورد نیاز است.

فایل فارسی موردنظر به پیوست ارسال میگردد.

یک صفحه است و نیاز دارم که حداکثر تا ساعت 12 روز چهارشنبه 4 تیر 99 انجام شود.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10342 میانگین امتیاز
  • 14985
   ترجمه
  • 5699
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 9625 میانگین امتیاز
  • 18969
   ترجمه
  • 281
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 200 میانگین امتیاز
  • 200
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 2260 میانگین امتیاز
  • 2286
   ترجمه
  • 2234
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز