پروژه شاخص گذاری در محیط SQL یا ORACLE شامل چه جزئیاتی است:

در عمل نشان دهید استفاده از شاخص گذاری زمان جستجو را کاهش می دهد.

برای این کار از یک رابطه بزرگ با تعداد ردیف های زیاد استفاده کنید. ابتدا تعداد زیادی کوئری بر اساس یک کلید جستجو را بدون استفاده از شاخص روی آن کلید اجرا کرده و زمان اجرا را اندازه بگیرید. سپس روی همان کلید جستجو شاخص گذاری کرده و کوئری ها را مجدد اجرا کنید و زمان را اندازه بگیرید.

در گزارش خود صفات رابطه، تعداد ردیف های رابطه، کوئری ها، کلید جستجو و زمانهای اجرا را مشخص کنید.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   SQL
  در 3 روز
 • 200 میانگین امتیاز
  • 200
   SQL
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Oracle
  در 1 روز