پروژه ترجمه 59 صفحه از یک کتاب پزشکی شامل چه جزئیاتی است:

سلام

59 صفحه از یک کتاب در 8 بخش می باشد که می خ.اهم ترجمه شود

هر بخش را جداگانه تحویل و مبلغ را ازاد می کنم

مترجم لطفا به متون پزشکی اشنایی داشته باشد و ترجمه دقیق و روان باشد و در انتهای هر بخش فایل ورد ارسال کند 

20% صفحات در کل تصویر است که نیازی به ترجمه نیست و تنها نوشته زیر هر عکس لازم است ترجمه شود

چند جدول هم دارد که باید ترجمه شود 

نمونه متن را تقدیم می کنم تا دوستان بررسی نمایند


Sinus Tachycardia

Withdrawal of vagal tone and an increase in sympathetic tone lead to sinus tachycardia. Sinus tachycardia is a

rapid, regular rhythm in which the ECG findings are identical to those of NSR except for rate, which is defined

as >180 bpm. Sinus tachycardia usually occurs due to elevated sympathetic activation, such as with anxiety,

pain, medication/toxicosis, hypovolemia, anemia, or hypoxemia.

Sinus Bradycardia

A rhythm that is sinus in origin but that occurs at a rate lower than that of NSR (<60e70 bpm) (Miller et al., 1999)

is termed sinus bradycardia. Sinus bradycardia is a rhythm that may occur as a consequence of extracardiac influence, generally those that increase vagal tone. Examples include spontaneous factors (e.g., sleep), medical effects

(e.g., opiate drugs), and systemic disorders, such as respiratory diseases. However, it may also occur due to primary

conduction system diseases, such as sick sinus syndrome or sinus node fibrosis. Some cases may be said to have a

“relative sinus bradycardia” meaning the sinus rate is slow considering the clinical situation. For example, a dog that

is very anxious would be expected to have a sinus rate faster than 70 bpm.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 15267 میانگین امتیاز
  • 23239
   ترجمه
  • 22563
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در پ..
  در 5 روز
 • 3607 میانگین امتیاز
  • 2516
   ترجمه
  • 8306
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در پ..
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 4621 میانگین امتیاز
  • 4621
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز