پروژه مقاله مدیریت در حوزه برند شامل چه جزئیاتی است:

مقاله در حوزه مدیریت بازاریابی است

داشتن تجربه و آشنایی با این رشته اهمیت دارد.

در صورت نیاز تا حد معقول به مترجم در ترجمه لغات تخصصی کمک خواهم کرد.

مقاله حدودا 10 صفحه است.

هزینه انجام این پروژه طبق عرف موجود خواهد بود و طی مذاکره به توافق خواهیم رسید.

در صورت انجام در زمان بهینه قطعا پاداشی هم درنظر خواهم گرفت. ولی مدت زمان یک هفته پیشنهاد من است.

یک متن نمونه از مقاله را هم ارسال کردم.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 17687 میانگین امتیاز
  • 15802
   ترجمه
  • 19573
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 10399 میانگین امتیاز
  • 7774
   ترجمه
  • 13025
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 6 روز
 • 3848 میانگین امتیاز
  • 3848
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 483 میانگین امتیاز
  • 366
   ترجمه
  • 600
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز