پروژه محاسبه حقوق خالص شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به برنامه ای با مشخصات ذیل

برنامه ای بنویسید که حقوق ناخالص و نوع بیمه را دریافت کرده و بر اساس فرمول داده شده بیمه و مالیات و حقوق خالص را نمایش دهد

بیمه نوع 1 ) بیمه برابر با 7% حقوق ناخالص

بیمه نوع 2 ) بیمه برابر با 9% حقوق ناخالص

بیمه نوع 3 ) بیمه برابر با 10% حقوق ناخالص

و مالیات را بر اساس جدول در فایل پیوست باید محاسبه شود.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6805 میانگین امتیاز
  • 5311
   ASP.Net
  • 6311
   دسک تاپ ویندوز
  • 8795
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 3265 میانگین امتیاز
  • 3190
   دسک تاپ ویندوز
  • 3340
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 3223 میانگین امتیاز
  • 4530
   ASP.Net
  • 2030
   دسک تاپ ویندوز
  • 3110
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز