پروژه انجام تحقیق در برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری شامل چه جزئیاتی است:

شرح خدمات کارگاه برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری

بخش اول: برآورد نیاز مسکن در شهر تهران

بخش دوم: برآورد نیاز مسکن در منطقه مورد مطالعه (منطقه شهرداری)

بخش سوم: تهیه طرح بازآفرینی محله مورد مطالعه و تطبیق آن با نیاز مسکن منطقه

توضیحات ضروری نحوه ارایه کار

1 .ارایه کار کارگاه بایستی در 3 فرمت فایل ورد، فایل پیدیاف و فایل پاورپوینت باشد.

2 .فایل نهایی ارایه شده باید یکپارچه و طبق اصول نگارش ادبیات فارسی و دارای فهرست مطالب و غیره

باشد.

3 .فایل نهایی باید به صورت لوح فشرده ارایه شود و در صورت نیاز گروه شهرسازی، بایستی به صورت

فیزیکی هم ارایه شود )به صورت گالینگور(.

4 .تاریخ تحویل کار کارگاه دو هفته بعد از تاریخ امتحان خواهد بود.

5 .تمام نقشهها و فایلهای پشتیبان مانند اکسل و غیره بایستی در یک فولدر با نام »فایلهای پشتیبان«

ارایه شود.

6 .فایل نهایی بایستی طبق شرح خدمات و در 3 بخش اصلی ارایه شود. 

مدت انجام تحقیق 1 هفته

پرداخت کامل بعد از انجام پروژه

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5220 میانگین امتیاز
  • 5220
   مهندسی عمران
  در 10 روز
 • 5800 میانگین امتیاز
  • 5800
   مهندسی عمران
  در 12 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تحقیقات علمی
  در 15 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندسی عمران
  در 90 روز