پروژه UI / UX شامل چه جزئیاتی است:

ایده طراحی اپلیکیشن دارم که کارهای تحقیقات کاربری انجام شده است ،  برای ارائه چند نمونه وایرفریمینگ دستی به کارفرما و در ادامه انتخاب یکی از آنها و انجام دیتیل دیزاین صفحات نیاز به برون سپاری دارم. درخواست انجام کار در adobe xd شده است. برای این مرحله در حد بصری شدن ایده و قابلیت تعامل کارفرما با صفحات (clickable) کافی است. برنامه نویسی شامل آن نمیشود.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 65456 میانگین امتیاز
  • 70812
   طراحی تجربه کار..
  • 60100
   طراحی واسط کارب..
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی تجربه کار..
  • 0
   طراحی واسط کارب..
  در 10 روز
 • 540 میانگین امتیاز
  • 400
   طراحی تجربه کار..
  • 680
   طراحی واسط کارب..
  در 7 روز
 • 1425 میانگین امتیاز
  • 1400
   طراحی تجربه کار..
  • 1450
   طراحی واسط کارب..
  در 3 روز