پروژه مدل سازی ارزیابی عملکرد در نرم افزار ونسیم شامل چه جزئیاتی است:

مدل سازی پویا برای ارزیابی عملکرد در سازمان ها توسط نرمافزار ونسیم از طریق فرمول دهی بین متغیر ها.

روند این پروژه به این صورت است که متغیر های تاثیر گذار بر ارزیابی عملکرد شناسایی شده و مدل نرخ و حالت آن در نرم افزار ونسیم رسم خواهد شد و روابط بین متغیر ها توسط فرمول های موجود در ونسیم اندازه گیری خواهد شد 

فرمول هایی مثل IF, STEP, DELAY و غیره

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند