پروژه تحلیل داده های پرسشنامه با نرم افزار smart pls شامل چه جزئیاتی است:

تحلیل داده های پرسشنامه به صورت آماری با نرم افزار smart pls

داده های پرسشنامه در اکسل ثبت شده هست و ارتباط و فرضیه متغیر های تحقیق مشخص شده و تعریف شده است


فقط باید در نرم افزار فایل داده ها وارد شود و خروجی های مورد نیاز مثل روایی ، پایایی و اثبات فرضیه ها گرفته شود

امکانات ویژه

برجسته
فوری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4720 میانگین امتیاز
  • 4720
   Excel
  در 2 روز
 • 280 میانگین امتیاز
  • 280
   Excel
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Excel
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Excel
  در 2 روز