پروژه انگلیسی صحبت کردن روی متن شامل چه جزئیاتی است:

من به کسی (خانم ترجیحا) نیاز دارم که دانش انگلیسی به ویژه صحبت کردن و ترجمه را داشته باشد. او باید لهجه خوب و همچنین لحن خوب داشته باشد.


she should have a good accent also good intonation.

او باید متن را بخواند و ضبط کند.

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7128 میانگین امتیاز
  • 4066
   ترجمه
  • 13232
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 4088
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز
 • 1430 میانگین امتیاز
  • 160
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 2700
   ترجمه فارسی به..
  در 10 روز
 • 1505 میانگین امتیاز
  • 1505
   گویندگی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  در 7 روز