پروژه وارد کردن یک سری معادلات به نرم افزار آباکوس. شامل چه جزئیاتی است:

یک سری روابط برای مقادیر نیرو-جابه جایی بدست آمده. به شخصی نیاز دارم که روابط را وارد آباکوس بکند. یک سری داده از شبیه سازی به دست آمده اند و بصورت تعدادی فنر و دمپر تعریف شده اند. نیاز است که این سیستم ها وارد محیط آباکوس شوند تا بررسی های بیشتر در این محیط انجام گیرد.
آز این رو به فردی نیاز است که بتواند این معادلات را وارد آباکوس کرده و بصورت یک سیستم به دست دهد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 770 میانگین امتیاز
  • 770
   مهندسی مکانیک
  در 15 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندسی مکانیک
  در 8 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندسی مکانیک
  در 5 روز