پروژه تحقیق درباره صنعت بازیافت در کانادا شامل چه جزئیاتی است:

هدف این پژوهش جمع آوری اطلاعات مورد نظر و سپس ارایه ایده در خصوص صنعت بازیافت مواد ناشی از تخریب ساختمان و ابنیه در کشور کانادا میاشد. بدین منظور توضیحات ذیل ارایه می گردد.

1- طبق آمار دولتی حدود 70درصد ضایعات ناشی از تخریب ساختمانی در کانادا بازیافت نمیشود.

2- امکان بازیافت این مواد و وجود فرصت اقتصادی مناسب بر اساس بولتنهای اقتصادی و صنعتی ساختمان کانادا وجود دارد.

3- در حال حاضر موادی که پس از تخریب استفاده میشود، بتن، چوب، شیشه و... میباشد که مثلا از سنگدانه های موجود در بتن تخریبی در تولید آسفالت استفاده می گردد.

4- نحوه کار به این صورت است که فریلنسر محترم میبایست با سرچ در منابع معتبر، نسبت به ارایه پیشنهادی که امکان استفاده اقتصادی از مصالح ناشی از تخریب ساختمانی در کشور کانادا میباشد را ارایه نماید. 

5- این پیشنهاد میتواند شامل یک یا چند مورد از موارد زیر باشد:

5- 1- استفاده از مصالحی که تا کنون بازیافت نشده است.

2-5- روش جدید بازیافت که ثمرات اقتصادی داشته باشد.

3-5- امکان صادرات یا هر گونه ارزش افزوده ای که تاکنون به طور گسترده انجام نشده باشد.

6- نیازی نیست که حتما فریلنسر این پیشنهادات را بدهد بلکه فریلنسر با مطالعه مقاله یا منبعی متوجه امکان استفاده گردد کافی است. 

7- هدف از این پروژه در فاز اول ارایه ایده و سپس در فاز دوم بررسی امکان سنجی طرح میباشد که در این پروژه صرفا ایده مدنظر است.

8- ایده ارایه شده بایستی مستند به رفرنس معتبر یا مقاله علمی باشد. 

9- ایده ارایه شده بایستی جدید بوده و توجیهات فنی و مالی داشته باشد که مستند به مقالات علمی جدید است. 

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2985 میانگین امتیاز
  • 2350
   پژوهش
  • 3620
   نویسندگی فنی
  در 10 روز
 • 750 میانگین امتیاز
  • 750
   نویسندگی فنی
  در 14 روز
 • 483 میانگین امتیاز
  • 483
   پژوهش
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   پژوهش
  در 30 روز