پروژه برنامه نویس react js برای توسعه فرانت وب اپلیکیشن شامل چه جزئیاتی است:

با سلام ، به یک برنامه نویس React js برای توسعه بخش های جدید فرانت  وب ابلیکیشن خود نیازمندیم.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 14105 میانگین امتیاز
  • 16785
   HTML
  • 11425
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز
 • 9850 میانگین امتیاز
  • 4950
   HTML
  • 14750
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 7025 میانگین امتیاز
  • 2900
   HTML
  • 11150
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز
 • 13100 میانگین امتیاز
  • 13100
   HTML
  در 15 روز