پروژه پیاده سازی مقاله گراف community detection شامل چه جزئیاتی است:

 با سلام

هدف پیاده سازی مقاله ای در گرافها، جهت community detection با استفاده از ant colony optimization  می باشد. دو مقاله نمونه ضمیمه شده است. با این حال مقالات پیشنهادی دیگر اما مرتبط با مباحث فوق نیز پذیرفته میشود.
حداکثر زمان پیاده سازی یک هفته

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز