پروژه پیاده سازی الگوریتم تشخیص جامعه در گرافها و گزارش شامل چه جزئیاتی است:

در این پروژه یک الگوریتم تشخیص جوامع بر روی گراف استاندارد پیاده سازی میشود و نتیجه به شکل گرافیکی نمایش داده خواهد شد.

گزارش شامل شرح الگوریتم و ریزالتهای بدست آمده نیز مد نظر است.

با تشکر

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز