پروژه ترجمه شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه یک فرم بریف

ترجمه باید دقیق و اصولی باشد

فایل ترجمه شده می بایست به صورت وورد و ویرایش شده تحویل گردد.

فایل ترجمه به پیوست می باشد.

سرعت در تحویل پروژه بسیار مهم است.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3718 میانگین امتیاز
  • 7437
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ا..
  در 1 روز
 • 2380 میانگین امتیاز
  • 2380
   ترجمه
  • 2380
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 367 میانگین امتیاز
  • 1102
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ا..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  در 1 روز