پروژه ترجمه از انگلیسی به عربی شامل چه جزئیاتی است:

 

سلام 

نیازمند ترجمه یک سایت از زبان انگلیسی به عربی هستم 

با سپاس فرزانه