پروژه پیاده سازی در متلب شامل چه جزئیاتی است:

فصل 2 PDF الگوریتم های پردازش تصویر تو متلب ،

تصویر ورودی و تصویر های خروجی در متلب گفته و فصل 4 پیاده سازی در متلب و VHDL را گفته .

تمام کد های متلب و VHDL در انتهای PDF هست برای پیاده سازیش در متلب که پیاده سازی کد متلب در نرم افزار متلب و پیاده سازی VHDL در نرم افزار MODELSIM می خواهم.

در واقع مقایسه بین متلب و VHDL هست. که فصل 4 PD

تصاویر ورودی و خروجی که با متلب پیاده سازی شده را می خواهم.

داکیومنت مراحل انجام و تضیحات می خواهم.

تاکید می کنم تمامی کدها در انتهای PDF  هست و فقط باید فایل IMAGE  تغییر کند..

و عکس استفا ده شده هم در فایل قرار داده ام.

با خروجی نمودار و درصد خطایی که در فصل 4 PDF گکفته شده می خواهم. یعنی تصاویر مقایسه ایش برای متلب و VHDL را می خواهم.

بودجه پروژه