پروژه نمونه برنامه بزبان دلفی جهت اتصال به یک وب سرویس بروش Rest شامل چه جزئیاتی است:

برای استفاده از توابع یک وب سرویس

بروش Rest

نمونه کد #C بصورت زیر است :

var client = new RestClient("https://api.payping.ir/token");

var request = new RestRequest(Method.POST);

request.AddHeader("postman-token", "36f49b37-d584-fa55-6080-df94fa80f138");

request.AddHeader("cache-control", "no-cache");

request.AddHeader("content-type", "application/x-www-form-urlencoded");

request.AddParameter("application/x-www-form-urlencoded", "grant_type=password&username=Info%40Gmail.com&password=123", ParameterType.RequestBody);

IRestResponse response = client.Execute(request);

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 652 میانگین امتیاز
  • 652
   Delphi
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Delphi
  در 1 روز