پروژه اخذ متون از سایت خارجی و ترجمه انگلیسی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه روزی دو متن حداقل 700 کلمه ای از انگلیسی به فارسی

اخذ متون از چند سایت خارجی و ترجمه و ارسال آنها


کلمه ای = 8 تومن

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3824 میانگین امتیاز
  • 3863
   ترجمه
  • 3786
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 812 میانگین امتیاز
  • 812
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 762 میانگین امتیاز
  • 558
   ترجمه
  • 967
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 263 میانگین امتیاز
  • 241
   ترجمه
  • 285
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز