پروژه اخذ متون از سایت خارجی و ترجمه انگلیسی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه روزی دو متن حداقل 700 کلمه ای از انگلیسی به فارسی

اخذ متون از چند سایت خارجی و ترجمه و ارسال آنها


کلمه ای = 8 تومن

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1058 میانگین امتیاز
  • 1008
   ترجمه
  • 1108
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 263 میانگین امتیاز
  • 241
   ترجمه
  • 285
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز
 • 500 میانگین امتیاز
  • 500
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 500 میانگین امتیاز
  • 558
   ترجمه
  • 443
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز