پروژه ترجمه انگلیسی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه انگلیسی به فارسی، متن عمومی، کمتر از 100 کلمه.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6553 میانگین امتیاز
  • 6397
   ترجمه
  • 6709
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1448 میانگین امتیاز
  • 813
   ترجمه
  • 2083
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1301 میانگین امتیاز
  • 1394
   ترجمه
  • 1209
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1162 میانگین امتیاز
  • 1136
   ترجمه
  • 1189
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز