پروژه ترجمه انگلیسی به انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

پروژه موردنظر، ویرایش متن انگلیسی می باشد که مصحح باید انرا ویرایش کرده و دلیل ان را نیز ذکر نماید. متن یک مقاله در حوزه مدیریت است.

تصریح شده 25 دی 1396 23:48

Human Resource is the biggest and the most important factor throughout the organization’s capital. The power which can control the market’s roaring waves and hold a safe shelter for its organization. Organizational culture is an amalgam of beliefs and values that is determined and guided the movements of organizations by affecting on employees. Efficiency is an appellation for organization, which could use employment’s capacities and discover new and innovative paths. Moreover, Emotional intelligence is as an engine and core for an organization, where important decisions are made there.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 6494 میانگین امتیاز
    • 6494
      ترجمه
    در 10 روز
  • 10189 میانگین امتیاز
    • 10189
      ترجمه
    در 1 روز
  • 2643 میانگین امتیاز
    • 2643
      ترجمه
    در 2 روز
  • 1102 میانگین امتیاز
    • 1102
      ترجمه
    در 1 روز