پروژه ترجمه متن ۸۸۰۰ کلمه‌ای شامل چه جزئیاتی است:

ما یک مقاله ۸۸۱۴ کلمه‌ای داریم که در موفقیت صحبت می‌کنه. متن عمومی است. اما برای ما خیلی مهم هست که متن ترجمه شده روان باشه.

ممنون می‌شوم برای بررسی متن نمونه زیر را مشاهده فرمایید و اگر قصد ارایه پیشنهاد دارید این نمونه ۶۹ کلمه‌ای را هم ترجمه و همراه پیشنهاد بفرستید که با سبک ترجمه شما آشنا باشیم:

The amount of concentration you put into an activity is directly proportional to the pleasure you get out of it. If the concentration is the key to success, and our level of concentration relies on the pleasure we get out of an activity, then to succeed, we must do what we enjoy.

You must, however, cultivate persistence and the habit of believing that every failure is just a temporary setback .


فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5574 میانگین امتیاز
  • 77
   ویرایش متن
  • 8529
   ترجمه
  • 8117
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 6 روز
 • 942 میانگین امتیاز
  • 942
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 767 میانگین امتیاز
  • 150
   ویرایش متن
  • 944
   ترجمه
  • 1208
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 1310 میانگین امتیاز
  • 1310
   ترجمه
  • 1310
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز