پروژه مدیریت پاتوبیولوژی شامل چه جزئیاتی است:

چندین متن که مایلم از زبان انگلیسی به فارسی برگردانده شوند.

قیمت را به ازای کلمه پرداخت خواهیم کرد. یک نمونه از کار برای برآورد هزینه آپلود شده است. 

تصریح شده 04 اسفند 1396 14:37

بودجۀ پروژه اشتباه ثبت شده است. بودجه بین 400000 ریال تا 2000000 ریال است. 

امکانات ویژه

برجسته
فوری

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 18073 میانگین امتیاز
  • 18189
   ترجمه
  • 17957
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 3021 میانگین امتیاز
  • 3099
   ترجمه
  • 2944
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 1170 میانگین امتیاز
  • 1170
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 4516 میانگین امتیاز
  • 4516
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز