پروژه ترجمه انگلیس به فارسی/ رشته عمران شامل چه جزئیاتی است:

متن 8 صفحه ای، که نیمی از آن عکس است

بخشی از یک کتاب سازه، فصل تعادل 

چهار روز زمانبودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 19691 میانگین امتیاز
  • 21469
   ترجمه
  • 17914
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 7214 میانگین امتیاز
  • 9164
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 472 میانگین امتیاز
  • 300
   ترجمه
  • 645
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 247 میانگین امتیاز
  • 280
   ترجمه
  • 215
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز