پروژه تعریف شاخص و روش های شاخص سازی در حوزه اقتصادی و اجتماعی شامل چه جزئیاتی است:

موضوع کتاب شامل تعریف مفاهیم شاخص و نشانگر، روش‌های گردآوری داده، روش های ساخت شاخص (تکنیک‌های آماری) و نهایتا کیس استادی هایی در این زمینه مثل شاخص توسعه انسانی، شاخص فقر و... می باشد.

دید آماری (رگرسیون، تحلیل واریانس، روش های گردآوری داده و...) و اقتصادی (دانستن مفاهیم ابتدایی کافیست) به ترجمه کمک می کند.

مهندس صنایع به احتمال زیاد برای این ترجمه مناسب خواهد بود.

حجم ترجمه بالاست. فصول 3 تا 13 کتاب (حدودا 250 صفحه). احتمالا با بیش از یک فری لنسر نیاز به همکاری باشد.

ددلاین 30 فروردین.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1161 میانگین امتیاز
  • 1054
   ترجمه
  • 1268
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 20 روز
 • 297 میانگین امتیاز
  • 330
   ترجمه
  • 264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 447 میانگین امتیاز
  • 447
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز
 • 309 میانگین امتیاز
  • 309
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز