پروژه تعریف شاخص و روش های شاخص سازی در حوزه اقتصادی و اجتماعی شامل چه جزئیاتی است:

موضوع کتاب شامل تعریف مفاهیم شاخص و نشانگر، روش‌های گردآوری داده، روش های ساخت شاخص (تکنیک‌های آماری) و نهایتا کیس استادی هایی در این زمینه مثل شاخص توسعه انسانی، شاخص فقر و... می باشد.

دید آماری (رگرسیون، تحلیل واریانس، روش های گردآوری داده و...) و اقتصادی (دانستن مفاهیم ابتدایی کافیست) به ترجمه کمک می کند.

مهندس صنایع به احتمال زیاد برای این ترجمه مناسب خواهد بود.

حجم ترجمه بالاست. فصول 3 تا 13 کتاب (حدودا 250 صفحه). احتمالا با بیش از یک فری لنسر نیاز به همکاری باشد.

ددلاین 30 فروردین.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6728 میانگین امتیاز
  • 8193
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 20 روز
 • 3021 میانگین امتیاز
  • 3099
   ترجمه
  • 2944
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 20 روز
 • 1169 میانگین امتیاز
  • 1184
   ترجمه
  • 1154
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز
 • 447 میانگین امتیاز
  • 330
   ترجمه
  • 564
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز