پروژه تعریف شاخص و روش های شاخص سازی در حوزه اقتصادی و اجتماعی شامل چه جزئیاتی است:

موضوع کتاب شامل تعریف مفاهیم شاخص و نشانگر، روش‌های گردآوری داده، روش های ساخت شاخص (تکنیک‌های آماری) و نهایتا کیس استادی هایی در این زمینه مثل شاخص توسعه انسانی، شاخص فقر و... می باشد.

دید آماری (رگرسیون، تحلیل واریانس، روش های گردآوری داده و...) و اقتصادی (دانستن مفاهیم ابتدایی کافیست) به ترجمه کمک می کند.

مهندس صنایع به احتمال زیاد برای این ترجمه مناسب خواهد بود.

حجم ترجمه بالاست. فصول 3 تا 13 کتاب (حدودا 250 صفحه). احتمالا با بیش از یک فری لنسر نیاز به همکاری باشد.

ددلاین 30 فروردین.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2141 میانگین امتیاز
  • 2309
   ترجمه
  • 1973
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 20 روز
 • 447 میانگین امتیاز
  • 330
   ترجمه
  • 564
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 60 میانگین امتیاز
  • 120
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 36 روز
 • 200 میانگین امتیاز
  • 330
   ترجمه
  • 70
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 20 روز