پروژه نوشتن تحقیقی 15 صفحه ای با موضوع «گوش کردن فعال در مصاحبه» شامل چه جزئیاتی است:

یک تحقیق 15 صفحه ای در خصوص «گوش کردن فعال در مصاحبه»

که برای انجام آن حداقل از یک کتاب، یک مقاله علمی و به تعداد دلخواه منابع دیگر(مانند اینترنت) استفاده شده باشد.

تحقیق شامل فهرست مطالب، چکیده، مقدمه، متن و نهایتا منابع می باشد.

مطالب باید از حداقل وزن علمی برخوردار بوده و نباید صرفا اینترنتی باشد. سرعت ارائه تحقیق و کیفیت ارائه مطالب دو اصل مهم هستند.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1955 میانگین امتیاز
  • 3490
   مقاله نویسی
  • 420
   تحقیقات علمی
  در 1 روز
 • 1597 میانگین امتیاز
  • 2068
   مقاله نویسی
  • 1126
   تحقیقات علمی
  در 1 روز
 • 139 میانگین امتیاز
  • 278
   مقاله نویسی
  • 0
   تحقیقات علمی
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تحقیقات علمی
  در 2 روز