پروژه ارتباط بین رقابت پذیری و پایداری در زنجیره های تامین شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه یک متن انگلیسی حدود 14 صفحه در مورد زنجیره تامین

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 11716 میانگین امتیاز
  • 11979
   ترجمه
  • 11454
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 2961 میانگین امتیاز
  • 3221
   ترجمه
  • 2701
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 7124 میانگین امتیاز
  • 8984
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 3 روز