پروژه ارتباط بین رقابت پذیری و پایداری در زنجیره های تامین شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه یک متن انگلیسی حدود 14 صفحه در مورد زنجیره تامین

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 11586 میانگین امتیاز
  • 11849
   ترجمه
  • 11324
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 7062 میانگین امتیاز
  • 8860
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 1818 میانگین امتیاز
  • 1886
   ترجمه
  • 1751
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 1090 میانگین امتیاز
  • 2090
   ترجمه
  • 90
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز