پروژه ارتباط بین رقابت پذیری و پایداری در زنجیره های تامین شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه یک متن انگلیسی حدود 14 صفحه در مورد زنجیره تامین

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 9822 میانگین امتیاز
  • 8407
   ترجمه
  • 11238
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 16001 میانگین امتیاز
  • 16329
   ترجمه
  • 15674
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 7214 میانگین امتیاز
  • 9164
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 3 روز