پروژه ارتباط بین رقابت پذیری و پایداری در زنجیره های تامین شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه یک متن انگلیسی حدود 14 صفحه در مورد زنجیره تامین

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 15353 میانگین امتیاز
  • 13905
   ترجمه
  • 16801
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 17039 میانگین امتیاز
  • 17367
   ترجمه
  • 16712
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 7214 میانگین امتیاز
  • 9164
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 3 روز