پروژه Creativity, improvisation and organizations ترجمه شامل چه جزئیاتی است:

یک مقاله به زبان انگلیسی است که میخواهم کاملا روان و تخصصی و حرفه ای ترجمه گردد . 

موضوع مقاله در خصوص Organizational improvisation (بدیهه سرایی سازمانی) می باشد. 

لطفا ترجمه ظرف حداکثر چهار روز تحویل گردد . 

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 16001 میانگین امتیاز
  • 16329
   ترجمه
  • 15674
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 2217 میانگین امتیاز
  • 2217
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 607 میانگین امتیاز
  • 490
   ترجمه
  • 724
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 1191 میانگین امتیاز
  • 1191
   ترجمه
  • 1191
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز