پروژه Creativity, improvisation and organizations ترجمه شامل چه جزئیاتی است:

یک مقاله به زبان انگلیسی است که میخواهم کاملا روان و تخصصی و حرفه ای ترجمه گردد . 

موضوع مقاله در خصوص Organizational improvisation (بدیهه سرایی سازمانی) می باشد. 

لطفا ترجمه ظرف حداکثر چهار روز تحویل گردد . 

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 17039 میانگین امتیاز
  • 17367
   ترجمه
  • 16712
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 2342 میانگین امتیاز
  • 2342
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 907 میانگین امتیاز
  • 790
   ترجمه
  • 1024
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 1191 میانگین امتیاز
  • 1191
   ترجمه
  • 1191
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز