پروژه ترجمه 6590 کلمه روانشناسی عمومی شامل چه جزئیاتی است:

تعداد کلمات: 6590 متن عمومی میتوانید کل متن رو مشاهده کنید

کسانی که با نرم افزار ترجمه میکنند پیشنهاد ندهند.

اولویت با گروه ترجمه است که زمان تحویل کار سریعتر باشه.

قیمت هر کلمه 10 تومان

متن روان و تمیز تحویل داده شود.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 11470 میانگین امتیاز
  • 9940
   ترجمه
  • 13001
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 18073 میانگین امتیاز
  • 18189
   ترجمه
  • 17957
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 5869 میانگین امتیاز
  • 5759
   ترجمه
  • 5979
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 1034 میانگین امتیاز
  • 1034
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز