پروژه Maxit Single Player - Java شامل چه جزئیاتی است:

با سلام .

یک پروژه که به زبان جاوا باید پیاده سازی شود و بیشتر جنبه ی الگوریتمیک داره .

Problem statement

You will be given large square field and your goal is to get maximum score of it following the rules described above. As an answer you'll need to return the sequence of moves. Each move should be represented by a single value - the index of the cell in the current row or current column, 0-based.

Input data will contain the size of the field in the first line.
Then the field itself will follow, rows are numbered from the top and columns from the left.
0 will mark the starting position of the "current" cell.
Answer should contain the sequence of moves.

Example:

input data:
4
 0 -3 +4 +3
-3 +4 -2 -1
+2 -1 -4 +3
-3 -1 -1 -2

answer:
2 2 0 1 1 0 3 3 2 1 3 2 1 3 0

This sequence of moves will lead to score of 19, though you can do better!
بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6882 میانگین امتیاز
  • 800
   Java
  • 12964
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 578 میانگین امتیاز
  • 0
   Java
  • 1156
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Java
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز