پروژه ترجمه مقاله ی در حوزه ی آموزش بین المللی شامل چه جزئیاتی است:

سلام

نیازمندم که مقاله ای حدودا 19 صفحه ای به زبان انگلیسی با عنوان درج شده در زیر به زبان فارسی برگردانده شود. لطفا مبلغ و زمان پیشنهادی را با توجه به کل کار اراِئه کنید. کسانی که ترجمه ی متن زیر (برگرفته از مقاله اصلی) را به عنوان نمونه در پیشنهادشان اراِئه کنند در اولویت خواهند بود.


An international model of world-class education: The International Baccalaureate


Important ingredients of the IB diploma programme were developing intercultural
understanding, learning about global issues, learning at least one other language, and
understanding the human condition on a global scale. This knowledge would lead to
students forming positive attitudes about others, preserving the environment, and so on.
This is the idealistic raison d’eˆtre of the IB, which finds expression in the mission statement
of the International Baccalaureate organization:

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2582 میانگین امتیاز
  • 2543
   ترجمه
  • 2622
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 728 میانگین امتیاز
  • 668
   ترجمه
  • 788
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 210 میانگین امتیاز
  • 210
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 500 میانگین امتیاز
  • 500
   ترجمه
  • 500
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز