پروژه ترجمه مقاله ی در حوزه ی آموزش بین المللی شامل چه جزئیاتی است:

سلام

نیازمندم که مقاله ای حدودا 19 صفحه ای به زبان انگلیسی با عنوان درج شده در زیر به زبان فارسی برگردانده شود. لطفا مبلغ و زمان پیشنهادی را با توجه به کل کار اراِئه کنید. کسانی که ترجمه ی متن زیر (برگرفته از مقاله اصلی) را به عنوان نمونه در پیشنهادشان اراِئه کنند در اولویت خواهند بود.


An international model of world-class education: The International Baccalaureate


Important ingredients of the IB diploma programme were developing intercultural
understanding, learning about global issues, learning at least one other language, and
understanding the human condition on a global scale. This knowledge would lead to
students forming positive attitudes about others, preserving the environment, and so on.
This is the idealistic raison d’eˆtre of the IB, which finds expression in the mission statement
of the International Baccalaureate organization:

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3514 میانگین امتیاز
  • 3553
   ترجمه
  • 3476
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 1246 میانگین امتیاز
  • 1186
   ترجمه
  • 1306
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 607 میانگین امتیاز
  • 618
   ترجمه
  • 597
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 335 میانگین امتیاز
  • 335
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز