پروژه ترجمه عمومی روانشناسی شامل چه جزئیاتی است:

تعداد متن انگبیسی با  4500 کلمات 

متن عمومی روانشناسی هست

ترجمه ماشینی پذیرفته نمیشود.

ترجمه کلمه به کلمه و با کیفیت انجام شود

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 16379 میانگین امتیاز
  • 16707
   ترجمه
  • 16052
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 7214 میانگین امتیاز
  • 9164
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 5962 میانگین امتیاز
  • 3302
   ترجمه
  • 8622
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 472 میانگین امتیاز
  • 300
   ترجمه
  • 645
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز