پروژه طراحی جلد کتاب شامل چه جزئیاتی است:

طراحی جلد کتابدر مورد کتاب اقتصاد سوسیالیستی. این کتابی اقتصادی سوسیالیستی در مورد عملکرد چه گوارا پس از به ثمر رسیدن انقلاب کوبا است. برای این کتاب طرح جلد باید ساده باشد. 

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10228 میانگین امتیاز
  • 3100
   طراحی تبلیغات
  • 17357
   طراحی آیکون
  در 3 روز
 • 1767 میانگین امتیاز
  • 2485
   طراحی تبلیغات
  • 1050
   طراحی آیکون
  در 6 روز
 • 1595 میانگین امتیاز
  • 550
   طراحی تبلیغات
  • 2640
   طراحی آیکون
  در 7 روز
 • 1717 میانگین امتیاز
  • 2975
   طراحی تبلیغات
  • 460
   طراحی آیکون
  در 5 روز