پروژه طراحی جلد کتاب شامل چه جزئیاتی است:

طراحی جلد کتابدر مورد کتاب اقتصاد سوسیالیستی. این کتابی اقتصادی سوسیالیستی در مورد عملکرد چه گوارا پس از به ثمر رسیدن انقلاب کوبا است. برای این کتاب طرح جلد باید ساده باشد. 

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 9478 میانگین امتیاز
  • 3100
   طراحی تبلیغات
  • 15857
   طراحی آیکون
  در 3 روز
 • 1577 میانگین امتیاز
  • 2105
   طراحی تبلیغات
  • 1050
   طراحی آیکون
  در 6 روز
 • 1595 میانگین امتیاز
  • 550
   طراحی تبلیغات
  • 2640
   طراحی آیکون
  در 7 روز
 • 945 میانگین امتیاز
  • 1630
   طراحی تبلیغات
  • 260
   طراحی آیکون
  در 5 روز