پروژه طراحی جلد کتاب شامل چه جزئیاتی است:

طراحی جلد کتابدر مورد کتاب اقتصاد سوسیالیستی. این کتابی اقتصادی سوسیالیستی در مورد عملکرد چه گوارا پس از به ثمر رسیدن انقلاب کوبا است. برای این کتاب طرح جلد باید ساده باشد. 

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 11023 میانگین امتیاز
  • 3100
   طراحی تبلیغات
  • 18947
   طراحی آیکون
  در 3 روز
 • 2712 میانگین امتیاز
  • 3375
   طراحی تبلیغات
  • 2050
   طراحی آیکون
  در 6 روز
 • 2057 میانگین امتیاز
  • 3655
   طراحی تبلیغات
  • 460
   طراحی آیکون
  در 5 روز
 • 1595 میانگین امتیاز
  • 550
   طراحی تبلیغات
  • 2640
   طراحی آیکون
  در 7 روز