پروژه طراحی جلد کتاب شامل چه جزئیاتی است:

طراحی جلد کتابدر مورد کتاب اقتصاد سوسیالیستی. این کتابی اقتصادی سوسیالیستی در مورد عملکرد چه گوارا پس از به ثمر رسیدن انقلاب کوبا است. برای این کتاب طرح جلد باید ساده باشد. 

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 19083 میانگین امتیاز
  • 4600
   طراحی تبلیغات
  • 33567
   طراحی آیکون
  در 3 روز
 • 4232 میانگین امتیاز
  • 6335
   طراحی تبلیغات
  • 2130
   طراحی آیکون
  در 6 روز
 • 3532 میانگین امتیاز
  • 4525
   طراحی تبلیغات
  • 2540
   طراحی آیکون
  در 5 روز
 • 1595 میانگین امتیاز
  • 550
   طراحی تبلیغات
  • 2640
   طراحی آیکون
  در 7 روز