پروژه ترجمه متون سونوگرافی شامل چه جزئیاتی است:

حدود 20 تا 30 مقاله حدودا هرکدام 500 تا 1000 کلمه

5 تا مقاله برای نمونه گذاشتم

حدود 20 هزار کلمه با تحویل روزانه ( هرروز 500 کلمه تا 1000)  میخواستم

3 روز مقاله تحویل نشه پروژه لغو میشهبودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 15928 میانگین امتیاز
  • 14055
   ترجمه
  • 17801
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 17289 میانگین امتیاز
  • 17617
   ترجمه
  • 16962
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 6163 میانگین امتیاز
  • 6132
   ترجمه
  • 6194
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 20 روز
 • 3841 میانگین امتیاز
  • 4082
   ترجمه
  • 3600
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز