پروژه طراحی قالب بنر برای کانال تلگرامی شامل چه جزئیاتی است:

طراحی قالب کلی برای یک سری آیکون جهت استفاده در کانال تلگرامی